Promene kod privrednih subjekata

 

Uputstva i saveti - Privredni subjekti

REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE POSLOVNOG IMENA

Potrebna dokumentacija:

• registraciona prijava promene poslovnog imena,
• odluka nadležnog organa o promeni poslovnog imena,
• dokaz o uplati propisane naknade.

Zakonom o privrednim društvima propisano je da privredno društvo posluje I učestvuje u pravnom prometu pod p oslovn im imenom koje je registrovano u skladu sa zakonom. Poslovno ime obavezno sadrži naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište društva, može da sadrži i opis predmeta poslovanja, kao i druge elemente ako je to propisano zakonom. Uz poslovno ime privrednog društva u postupku likvidacije dodaje se oznaka „u likvidaciji". Pored poslovnog imena, društvo može da koristi i skraćeno poslovno ime, pod istim uslovima pod kojim koristi I poslovno ime i ono obavezno sadrži naziv i pravnu formu društva.

REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE SEDIŠTA

Potrebna dokumentacija:

• registraciona prijava promene sedišta,
• odluka nadležnog organa o promeni sedišta,
• dokaz o uplati propisane naknade.

Sedište društva je mesto na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva. Određuje se osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva.

REGISTRACIONA PRIJAVA UPISA ILI PROMENE ADRESE ZA PRIJEM POŠTE I ADRESE ZA PRIJEM ELEKTRONSKE POŠTE

Potrebna dokumentacija:

• registraciona prijava upisa ili promene adrese za prijem pošte ili adrese za
• prijem elektronske pošte,
• dokaz o uplati propisane naknade.

REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE PRETEŽNE DELATNOSTI

Potrebna dokumentacija:

• registraciona prijava promene pretežne delatnosti,
• odluka nadležnog organa o promeni pretežne delatnosti,
• dokaz o uplati propisane naknade.

REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE VREMENA TRAJANjA DRUŠTVA

Potrebna dokumentacija:

• registraciona prijava promene vremena trajanja društva,
• odluka nadležnog organa društva o promeni trajanja društva,
• dokaz o uplati propisane naknade.

Smatra se da je društvo osnovano na neodređeno vreme ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno. Društvo koje je osnovano na određeno vreme može odlukom, koja se registruje, produžiti vreme trajanja društva ili nastaviti poslovanje kao društvo osnovano na neodređeno vreme do isteka vremena na koje je osnovano, odnosno do okončanja postupka likvidacije. Odluku o promeni (produženju) trajanja donose svi ortaci i komplementari jednoglasno, odnosno dvotrećinskom većinom skupštine društva sa ograničenom odgovornošću I akcionarskog društva.

X