Opšta uputstva za registraciju

 

Uputstva i saveti - Privredni subjekti

Dobijanje izvoda iz Registra privrednih društava

Za dobijanje izvoda iz Registra privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre potrebno je:

• popunjen zahtev za izvod (može se dobiti u Agenciji ili preuzeti sa Internet strane APR)
• dokaz o uplati naknade na račun Agencije.

Zahtev za izvod može da podnese bilo koje fizičko lice, a izvod se odmah dobija u Agenciji.

Podnošenje registracione prijave za privredna društva i druga pravna lica koja se registruju u Registru privrednih subjekata

Podnosilac registracione prijave osnivanja može biti:

• osnivač
• lice koje punomoćjem ovlasti osnivač,

Napomena

Ukoliko je osnivač pravno lice, registracionu prijavu u ime pravnog lica osnivača podnosi lice koje je ovlašćeno da ga zastupa ililice koje punomoćjem ovlasti zastupnik pravnog lica osnivača, i u tom slučaju njegov potpis kao vlastodavca ne mora biti overen od strane nadležnog organa za overu potpisa, ali mora sadržati čitko navedeno ime i prezime. Ukoliko je osnivač fizičko lice, a punomoćje za podnošenje registracione prijave daje licu koje nije advokat, njegov potpis kao vlastodavca mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa. Ukoliko se punomoćje za podnošenje registracione prijave daje advokatu, potpis vlastodavca ne mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Kada je podnosilac registracione prijave punomoćnik – advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave (zameničko punomoćje). Punomoćnika koji je advokat može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen samo ako je stranka tako odredila u punomoćju. Punomoćje za podnošenje registracione prijave mora biti priloženo pri podnošenju registracione prijave.

Podnosilac registracione prijave promene i brisanja može biti:

• registrovani zastupnik (direktor, drugi registrovani zastupnik, likvidacioni ili stečajni upravnik) privrednog subjekta
• lice koje zastupnik ovlasti punomoćjem.

Napomena

Punomoćje kojim registrovani zastupnik privrednog subjekta ovlašćuje neko lice za podnošenje registracione prijave ne mora biti overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa, ali mora sadržati čitko navedeno ime i prezime vlastodavca. Kada je podnosilac registracione prijave punomoćnik – advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave (zameničko punomoćje). Punomoćnika koji je advokat može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen samo ako je stranka tako odredila u punomoćju. Punomoćje za podnošenje registracione prijave mora biti priloženo pri podnošenju registracione prijave.

X