Promene kod preduzetnika

Uputstva i saveti - Preduzetnici

PROMENE KOD PREDUZETNIKA

Promene kod preduzetnika koje su predmet registracije:

• lični podaci preduzetnika, poslovođe, prokuriste ili ortaka (lično ime-ime i prezime, JMBG , broj pasoša ili lični broj stranca),
• poslovno ime, sedište, naziv, pretežna delatnost, period na koji je preduzetnik registrovan,skraćeno poslovno ime,poslovno ime I skraćeno poslovno ime na stranom jeziku,
• prekid obavljanja delatnosti preduzetnika,
• promena podataka o poslovođi, prokuristi i ortaka ovlašćenog za zastupanje,
• podaci o izdvojenom mestu,
• račun u banci, kontakti,
• upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet,
promena preduzetnika usled nastavka obavljanja delatnosti od strane članova porodičnog domaćinstva(bračni drug,deca,usvojenici i roditelji) u slučaju smrti preduzetnika ili gubitka poslovne sposobnosti,
• promena preduzetnika na osnovu raspodele zaostavštine za života preduzetnika od strane poslovno sposobnog naslednika,
• adresa za prijem pošte,
• adresa za prijem elektronske pošte.

Promene koje nisu predmet registracije:

• proširenje delatnosti,
• privremeni prestanak rada izdvojenog mesta,
• promena statusa preduzetnika (da li se delatnost obavlja kao osnovna, dopunska ili je obavlja penzioner),
• rad na terenu (od mesta do mesta),
• upis i promena registarske oznake vozila,
• podaci o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa.

X