Osnivanje preduzetničke radnje

Uputstva i saveti - Preduzetnici

Osnivanje preduzetnika

Potrebna dokumentacija za osnivanje preduzetnika:

• jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika, sa unetim relevantnim podacima
• fotokopija lične karte-za domaće fizičko lice,a za stranca fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte za stranca (ili svih ortaka ukoliko se radi o ortačkoj radnji)
• dokaz o uplati naknade za osnivanje (visine naknada za osnivanje)
ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa kao uslov za registraciju, potrebno je dostaviti i odgovarajuću dozvolu , saglasnost ili drugi akt nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji.

Ukoliko se prilikom osnivanja registruje prokura potrebno je priložiti i:

• Uredno popunjenu stranu 7 prijave o osnivanju (podaci o prokuristi)
• Pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru.
• Potpis prokuriste overen od strane nadležnog organa overe(OP obrazac)
• Dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada).

Za preduzetnike koji ispunjavaju uslove za registraciju APR dostavlja poreskoj upravi podatke za dodelu i određivanje PIB-a i za upis u jedinstveni registar poreskih obveznika. Ukoliko su ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a isti će biti registrovan i unet u rešenje o osnivanju preduzetnika. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a preduzetnik će biti registrovan i obavešten da se za dodelu PIB-a obrati poreskoj upravi.

APR po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za preduzetnika i vrši prijavu obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za registraciju obveznika plaćanja doprinosa u RZZO preduzetnik će biti registrovan u APR-u i obavešten da se za prijavu obveznika plaćanja doprinosa obrati RZZO.

Rok za registraciju osnivanja preduzetnika je 5 dana.

X