Poslovno ime preduzetnika

Uputstva i saveti - Preduzetnici

POSLOVNO IME PREDUZETNIKA MOŽE BITI ILI NA ĆIRILIČNOM ILI NA LATINIČNOM PISMU

Naziv nije obavezan deo poslovnog imena. Naziv može biti na stranom jeziku, može da sadrži pojedine strane reči ili karaktere, na latiničnom pismu engleskog jezika, kao i arapske ili rimske brojeve.

Preduzetnik može u poslovanju da koristi i prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena na jeziku nacionalne manjine ili stranom jeziku u kom slučaju se i prevod registruje, s tim da se NAZIV ne prevodi.

Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži sledeće elemente:

• ime i prezime preduzetnika
• opis pretežne delatnosti
• oznaku pr ili preduzetnik ili ortaci ili or
• sedište (mesto sedišta preduzetnika bez navođenja adrese odnosno ulice i broja).

Primer: PETAR PETROVIĆ, PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA, PIROT/PETAR PETROVIĆ, PREDUZETNIK ,TRGOVINSKA RADNjA, PIROT

Poslovno ime može da sadrži i sledeće elemente:

• naziv preduzetnika
• oznake kojima se bliže određuje predmet poslovanja

Primer: PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA ZA PRODAJU KUĆNIH APARATA PERA PIROT/ PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNjA ZA PRODAJU KUĆNIH APARATA PERA PIROT

Skraćeno poslovno ime obavezno sadrži:

• ime i prezime preduzetnika
• oznaku pr ili preduzetnik ili ortaci ili or
• naziv

Primer: PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK PERA / PETAR PETROVIĆ PREDUZETNIK PERA

Ukoliko puno poslovno ime preduzetnika ne sadrži naziv, preduzetnik neće moći da registruje skraćeno poslovno ime. Prilikom izbora naziva, preduzetnik prethodno mora da proveri na Internet strani APR da li je NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE , već postoji registrovan preduzetnik sa istim ili sličnim nazivom.

SAGLASNOST

Poslovno ime, naziv na stranom jeziku kao i njihovi pridevski oblici mogu da sadrže naziv Rebulike Srbije ili njene teritorijalne jedinice I autonomne pokrajine, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa kao i naziv strane države ili međunarodne organizacije, uz saglasnost nadležnog organa te države ili međunarodne organizacije. Poslovno ime preduzetnika može da sadrži lično ime fizičkog lica uz njegovu saglasnost, odnosno saglasnost njegovih zakonskih naslednika ukoliko je to lice umrlo.

X