Brisanje preduzetnika iz registra

Uputstva i saveti - Preduzetnici

Potrebna dokumentacija za registraciju brisanja:

• Registraciona prijava brisanja podneta od strane preduzetnika,
• dokaz o uplati naknade za brisanje (visine naknada).

Podnošenjem registracione prijave brisanja preduzetnik kao datum prestanka obavljanja delatnosti može uneti najranije datum podnošenja registracione prijave a kao najkasniji datum peti dan od dana podnošenja registracione prijave.

Ukoliko preduzetnik u registracionoj prijavi ne navede datum, kao datum prestanka obavljanja delatnosti registrovaće se datum donošenja rešenja o brisanju.

U slučaju smrti preduzetnika, član porodičnog domaćinstva preminulog preduzetnika prilaže izvod iz matične knjige umrlih, a ukoliko nije prošlo više od 30 dana od datuma smrti do datuma podnošenja dokumentacije Registru privrednih subjekata potrebno je priložiti i izjavu svih članova porodičnog domaćinstva da su saglasni sa brisanjem. Kao datum prestanka rada registrovaće se datum smrti osnivača.

X