Osnivanje privrednih subjekata

 

Uputstva i saveti - Privredni subjekti

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSNIVANjE PRIVREDNIH SUBJEKATA, OGRANAKA I PREDSTAVNIŠTAVA I UPIS PROKURE

ORTAČKO DRUŠTVO

• jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica I drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika, ugovor o osnivanju sa overenim potpisima članova društva,
• dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
• odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
• potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
• potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja,
• odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja, dokaz o uplati naknade.

KOMANDITNO DRUŠTVO

• jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica I drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
• ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva,
• dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca - fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre);,
• odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
• potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
• potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja,
• odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
• dokaz o uplati naknade.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

• jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica I drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
• osnivački akt društva (odluka ili ugovor) sa overenim potpisima članova društva;
• dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre);
• odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom;
• potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe;
• potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja,
• odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
• dokaz o uplati naknade.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

• jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
• osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva,
• statut društva potpisan od strane članova društva,
• potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom,
• odluka o imenovanju direktora, ako nisu određeni statutom,
• odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom,
• odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno,
• odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu određeni statutom,
• potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
• dokaz o uplati naknade.

Akcionari koji osnivaju akcionarsko društvo potpisuju osnivački akt, a njihovi potpisi se overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionari koji osnivaju društvo potpisuju i prvi Statut društva.

BANKA

Uz prijavu osnivanja banke, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se:

• rešenje Narodne banke o davanju dozvole za rad,
• rešenje Narodne Banke o davanju saglasnosti na osnivački akt i statut banke.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE INVESTICIONIM FONDOVIMA

Uz prijavu osnivanja društva za upravljanje investicionim fondovima, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se:

• rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad,
• rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na izbor članova organa uprave i direktora.

BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO I BERZA

Uz prijavu osnivanja brokersko dilerskog društva i berze, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se:

• rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje delatnosti brokersko dilerskog društva i berze,
• rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor organa upravljanja društvom.

DRUŠTVO ZA OSIGURANjE

Uz prijavu osnivanja društva za osiguranje, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i rešenje Narodne Banke o davanju dozvole za rad.

JAVNO PREDUZEĆE

• jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica I drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
• akt nadležnog državnog organa, odnosno organa jedinice lokalne samouprave o osnivanju javnog preduzeća,
• statut javnog preduzeća,
• potvrda banke o uplati novčanog uloga, u skladu sa aktom o osnivanju,
• procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga,
• odluka o imenovanju direktora javnog preduzeća, ako nije određen osnivačkim aktom,
• potpis zastupnika javnog preduzeća overen od nadležnog organa overe,
• odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora, ako predsednik i članovi upravnog odbora nisu određeni osnivačkim aktom,
• odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako predsednik i članovi nadzornog odbora nisu određeni osnivačkim aktom,
• dokaz o uplati naknade.

ZADRUGA

• jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica I drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
• ugovor o osnivanju,
• dokaz o identitetu zadrugara (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno • izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
• zapisnik sa osnivačke skupštine,
• zadružna pravila,
• potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje,
• odnosno sporazum zadrugara o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u zadrugu,
• odluka o imenovanju direktora odnosno drugog zastupnika zadruge, ako nije određen osnivačkim aktom,
• potpis direktora odnosno drugog zastupnika zadruge overen od nadležnog organa overe,
• odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora,
• odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora,
• dokaz o uplati naknade.

OBRAZOVANjE PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

• jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica I drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
• odluka o obrazovanju predstavništva,
• izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
• dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
• potpis zastupnika predstavništva overen od nadležnog organa overe,
• izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
• dokaz o uplati naknade.

X