Brisanje iz registra

 

Uputstva i saveti - Privredni subjekti

BRISANjE IZ REGISTRA

Brisanje iz Registra privrednih subjekata može se izvršiti po tri osnova:

  1. nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije,
  2. nakon zaključenja stečajnog postupka,
  3. usled statusne promene koja se posledicu ima brisanje nekog od učesnika iz registra.

POKRETANjE POSTUPKA LIKVIDACIJE

• registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa,
• odluka o pokretanju postupka likvidacije,
• potpis likvidacionog upravnika overen od nadležnog organa overe, ako to lice nije registrovani zastupnik društva,
• dokaz o uplati naknade.

Likvidacija se pokreće odlukom ortaka, komplementara, skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću ili odlukom skupštine akcionara i može se sprovesti kad društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza. Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije. Oglas se objavljuje u trajanju od 90 dana na internet strani Registra privrednih subjekata, a poverioci svoja potraživanja mogu prijaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda oglasa, odakle proizilazi da se prijava za brisanje nakon okončanja postupka likvidacije može sprovesti najranije po isteku 120 dana od dana objave oglasa. Ako društvo promeni adresu sedišta ili adresu za prijem pošte, tokom trajanja oglasa o pokretanju likvidacije, i tokom roka za prijavu potraživanja, rok od 90 dana ponovo počinje da teče od dana registracije te promene. Likvidacioni upravnik je dužan da poznatim poveriocima uputi i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije, najkasnije u roku od 15 dana od dana pokretanja likvidacije. Likvidacioni upravnik se imenuje odlukom o pokretanju likvidacije I njegovim imenovanjem svim zastupnicima prestaju prava zastupanja društva. Ako likvidacioni upravnik odlukom ne bude imenovan, svi zakonski zastupnici društva postaju likvidacioni upravnici i registruu se po službenoj dužnosti. Društvo može imati više likvidacionih upravnika koji društvo zastupaju zajedno, ako odlukom nije drugačije određeno.

POKRETANjE POSTUPKA PRINUDNE LIKVIDACIJE ORTAČKOG I KOMANDITNOG DRUŠTVA

• registraciona prijava pokretanja postupka prinudne likvidacije,
• pravnosnažna i izvršna presuda kojom se utvrđuje potraživanje poverioca,
• dokaz da je poverilac tražio isplatu potraživanja,
• dokaz da dužnik nije izvršio isplatu potraživanja,
• dokaz o uplati naknade.

Poverilac ortaka odnosno komplementara, kome društvo ne izvrši isplatu, u roku od 6 meseci od dana dostave zahteva za isplatu dospelog potraživanja po osnovu pravosnažne i izvršne presude, može zahtevati pokretanje postupka prinudne likvidacije.

X